Śląskie TKKF
php-fusion-themes
php-fusion-themesStrona Główna ˇ O nas Czerwiec 24 2021 20:07:22php-fusion-themes
php-fusion-themesInformacjephp-fusion-themes
php-fusion-themes

O nas

Zarząd i Komisja Rewizyjna Śl. TKKF

Statut

Kalendarium

Przydatne linki

Jak założyć nowy Klub

php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesRegulaminy i wynikiphp-fusion-themes
php-fusion-themes TAFISA

Tenis stołowy

php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesStatutphp-fusion-themes
php-fusion-themes

Uchwalono
na XIX Zjeździe Śł. TKKF w Katowicach
w dniu 16.XI.2014 roku


STATUT
Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach

SPIS TREŚCI

 • ROZDZIAŁ I
  Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny i zobowiązania organizacyjne.

 • ROZDZIAŁ II
  Cele działania i sposoby ich realizacji.

 • ROZDZIAŁ III
  Struktura organizacyjna, członkowie, ich prawa i obowiązki

 • ROZDZIAŁ IV
  Władze Śl. TKKF

 • ROZDZIAŁ V
  Uchwały - zasady podejmowania i warunki ich ważności

 • ROZDZIAŁ VI
  Reprezentowanie Śl. TKKF

 • ROZDZIAŁ VII
  Wyróżnienia, kary i sankcje organizacyjne.

 • ROZDZIAŁ VIII
  Majątek Śl. TKKF

 • ROZDZIAŁ IX
  Zmiana statutu

 • ROZDZIAŁ X
  Rozwiązanie Śl. TKKF


 • ROZDZIAŁ I

  Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny i zobowiązania organizacyjne.

  § 1
  Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej i związków tych stowarzyszeń. Zwany jest dalej „Śl. TKKF".

  § 2
  Siedzibą Śl. TKKF jest miasto Katowice a terenem jego działania Województwo Śląskie.

  § 3
  Śl. TKKF jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawą.

  § 4
  Określenia użyte w statucie oznaczają :
  a/ TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie,
  b/ Zjazd - Zjazd Delegatów Śl. TKKF,
  c/ Zarząd- Zarząd Śl. TKKF,
  d/ Komisja- Komisję Rewizyjną Śl. TKKF,
  e/ Prezydium Zarządu – Prezydium Zarządu Śl. TKKF.

  § 5
  Śl. TKKF przynależy do Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego oraz używa jego nazwę, godło, barwy i flagę. Śl. TKKF może posiadać własny sztandar.
  a/ Godłem - jest kompozycja liter "TK " na białym polu oraz " KF" na czerwonym polu, zamknięta z dwóch stron dekoracyjnymi elementami barwy zielonej.
  b/ Barwami - są kolory: biały, czerwony i zielony.
  c/ Flagą - jest prostokątny płat ,materiału koloru białego z pasmem czerwonym w górnej jego części i godłem umieszczonym pośrodku.

  § 6
  Śl. TKKF zobowiązuje się do zgodnego działania ze statutem TKKF.

  ROZDZIAŁ II

  Cele działania i sposoby ich realizacji.

  § 7
  Celem Śl. TKKF jest :
  1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
  2. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
  3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.
  4. Kształtowanie wśród osób fizycznych, zrzeszonych u członków zwyczajnych Śl. TKKF: patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
  5. Promowanie i organizacja wolontariatu w zakresie sportu.
  6. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej przez wykonywanie zadań w sposób społecznie pożyteczny.
  7. Organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych mających na celu zwalczanie patologii społecznych.

  § 8
  Realizacja celów następuje poprzez :
  1. Propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej i sportu.
  2. Organizowanie seminariów oraz kursów dokształcających w świetle Europejskich Ram Kwalifikacji Zawodowych.
  3. Uruchamianie i prowadzenie ośrodków rekreacyjno-sportowych.
  4. Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
  5. Prowadzenie informacji i poradnictwa w zakresie kultury fizycznej.
  6. Współpraca z organizacjami zagranicznymi o zbliżonym statutowym kierunku działania.
  7. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej.
  8. Koordynowanie działań członków Śl. TKKF, udzielanie im pomocy organizacyjnej, programowej a w miarę możliwości i finansowej.
  9. Prowadzenie działalności wydawniczej propagującej głównie tematykę sportowo- rekreacyjną.
  10. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej we własnym zakresie lub przez udział w innych podmiotach gospodarczych i zyskiwanie tą drogą środków finansowych na cele statutowe, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  11. Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu a także innych sfer zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.
  12. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie:
  a/ kultury fizycznej i sportu,
  b/ ochrony i promocji zdrowia,
  c/ wypoczynku dzieci i młodzieży,
  d/ rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych,
  e/ promocji i organizacji wolontariatu,
  f/ zapobiegania patologiom społecznym.

  ROZDZIAŁ III

  Struktura organizacyjna, członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 9
  Struktura organizacyjna Śl. TKKF:
  1. Śl. TKKF tworzą:
  a/ Związki stowarzyszeń -na prawach członków zwyczajnych bezpośrednich- jak: Regionalne, Powiatowe, Miejskie, Dzielnicowe, Gminne TKKF,
  b/ Stowarzyszenia -Kluby i Ogniska TKKF- jako jednostki podstawowe na prawach członków zwyczajnych bezpośrednich- z terenów, na których nie działają związki stowarzyszeń wymienione w ust. 1 lit. a.,
  2.
  a/ Śl. TKKF -na terenach, na których nie działają związki stowarzyszeń wymienione w ust. 1 lit. a -może użyczyć- za zgodą Zarządu Śl. TKKF godła, barwy i flagi stowarzyszeniu zwykłemu nieposiadającemu osobowości prawnej w formie Klubu lub Ogniska TKKF, powstałemu i działającemu w świetle ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
  b/ zasadę przyjętą w ust. 2 lit. a mogą również stosować związki stowarzyszeń wymienione w ust. 1 lit. a.

  § 10
  Rodzaje członków
  Śl. TKKF zrzesza :
  1/ członków zwyczajnych bezpośrednich,
  2/ członków zwyczajnych pośrednich,
  3/ członków nadzwyczajnych.

  § 11
  Członek zwyczajny bezpośredni
  1. Członkiem zwyczajnym bezpośrednim - jest osoba prawna, przyjęta w tym charakterze przez Zarząd.
  2. Członek ma prawo :
  a/ Uczestniczyć w Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym,
  b/ Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Śl. TKKF,
  c/ Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Śl. TKKF,
  d/ Korzystać z urządzeń Śl. TKKF na zasadach określonych przez władze Śl. TKKF.
  3. Do obowiązku członka należy :
  a/ Przestrzeganie postanowień statutu Śl. TKKF,
  b/ Regularne opłacenie składek członkowskich,
  c/ Dbanie o dobre imię Śl. TKKF i jego majątek,
  d/ Używać nazwy „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej", flagi TKKF oraz posługiwać się godłem „TKKF”.

  § 12
  Członek zwyczajny pośredni
  1. Członkiem zwyczajnym pośrednim - jest osoba prawna zrzeszona u członka zwyczajnego bezpośredniego jak w § 9 ust. 1 lit. a, lub osoba fizyczna zrzeszona u członka zwyczajnego bezpośredniego w stowarzyszeniu jak w § 9 ust. 1 lit. b.
  2. Członek zwyczajny pośredni posiada uprawnienia członka zwyczajnego bezpośredniego, za wyjątkiem uczestniczenia w Zjeździe.
  3. Do obowiązków członka należy :
  a/ Przestrzeganie postanowień statutu Śl. TKKF.
  b/ Dbanie o dobre imię Śl. TKKF i jego majątek.

  § 13
  Członek nadzwyczajny.
  1. Członkiem nadzwyczajnym jest osoba prawna wspierająca lub współdziałająca w rozwoju kultury fizycznej.
  2. Do obowiązków członka należy :
  a/ Przestrzeganie postanowień statutu Śl. TKKF.
  b/ Dbanie o dobre imię Śl. TKKF i jego majątek.
  3. Członek ma prawo :
  a/ Uczestniczyć w Zjeździe Delegatów z głosem doradczym.
  b/ Używać nazwy" Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej", flagi TKKF oraz posługiwać się godłem „ TKKF”.
  c/ Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Śl. TKKF.
  d/ Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Śl. TKKF.
  e/ Korzystać z urządzeń Śl. TKKF na zasadach określonych przez władze Śl. TKKF.

  § 14
  Nabycie członkostwa
  1. Osoba prawna ubiegająca się o przyjęcie na członka obowiązana jest złożyć na piśmie deklarację o przystąpieniu.
  2. Decyzje o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia wydaje Zarząd o czym powiadamia ubiegającego się w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji.
  3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych pośrednich następuje z chwilą nabycia praw w Śl. TKKF przez członka zwyczajnego bezpośredniego.

  § 15
  Utrata członkostwa
  1. Członkostwo bezpośrednie oraz członkostwo nadzwyczajne ustaje na skutek:
  a/ wystąpienia,
  b/ wykreślenia z rejestru członków,
  c/ wykluczenia,
  d/ likwidacji osoby prawnej.
  2. Wystąpienie - winno być zgłoszone na piśmie. Zarząd może zażądać wykonanie zaległych obowiązków statutowych lub obowiązków członka władz Śl. TKKF. W przypadku sporu Zarząd ma prawo wystąpić do sądu.
  3. Wykreślenia z rejestru członków może dokonać Zarząd po ustaleniu nieopłacania składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia.
  4. Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz statutowych i uchwał władz TKKF oraz działania na szkodę Śl. TKKF. Przed wykluczeniem należy wezwać zainteresowanego członka do złożenia wyjaśnień.
  5. Ustanie członkostwa na skutek likwidacji osoby prawnej następuje z dniem podjęcia czynności przez likwidatora osoby prawnej.
  6. Utratę członkostwa członka zwyczajnego pośredniego określa Statut członka zwyczajnego bezpośredniego Śl. TKKF.

  § 16
  O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14-dni przez wysłanie pisemnej informacji na ostatni jego adres, oficjalnie podany lub w każdy inny skuteczny sposób.

  § 17
  1. Od decyzji Zarządu o ustaniu członkostwa przysługuje odwołanie do Zjazdu w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia informacji o ustaniu członkostwa.
  2. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania odwołujący się nie wykonuje praw i obowiązków statutowych członka.

  § 18
  1. Osoba prawna, której członkostwo ustało, traci prawo do korzystania z nazwy „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej” oraz godła i flagi TKKF.
  2. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego bezpośredniego powoduje wygaśnięcie członkostwa członka zwyczajnego pośredniego.

  ROZDZIAŁ IV

  Władze Śl. TKKF

  Postanowienia ogólne

  § 19
  1. Władzami Śl. TKKF są :
  a/ Zjazd Delegatów,
  b/ Zarząd,
  c/ Komisja Rewizyjna.
  2. Władze są stałymi organami kolegialnymi.
  3. Zarząd ustala zasady przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej do władz Śl. TKKF.
  4. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Śl. TKKF odbywa się w następujący sposób:
  a/ liczbę delegatów dla związków stowarzyszeń określonych w § 9 ust.1 lit. a ustala się proporcjonalnie do liczby osób fizycznych będących członkami Klubu, Ogniska TKKF wg stanu na dzień 31.XII okresu 2 lat poprzedzających Zjazd Śl. TKKF oraz stosuje się następujący klucz wyborczy: 1 delegat na 300 członków, ale nie mniej jednak niż 5 delegatów z terenu, na którym działają przedmiotowe Związki.
  b/ liczbę delegatów dla członków zwyczajnych bezpośrednich- stowarzyszeń określonych w § 9 ust.1 lit. b stosuje się następujący klucz wyborczy: 1 delegat na 100 członków osób fizycznych, ale nie więcej niż 2 delegatów.
  c/ W przypadku gdy liczba delegatów określona w § 19 ust.4 lit. b przekroczy liczbę 30 osób, wtedy Zarząd może organizować 1-2 Konferencji Rejonowych w celu wyboru do 30 delegatów na Zjazd.
  5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
  6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w Ustawie Kodeks Pracy.
  7. Uczestnictwo w posiedzeniach władz jest obowiązkowe.
  8. Zawiadomienie członka władz o terminie posiedzenia uznaje się także za dokonane, o ile nastąpiło w drodze nadania przesyłki pocztowej na oficjalnie podany ostatni adres zamieszkania – lub każdy inny skuteczny sposób, przy zachowaniu terminu określonego statutem lub uchwałą właściwej władzy.

  § 20
  1. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
  a/ rezygnacji,
  b/ ustania członkostwa,
  c/ odwołania,
  d/ utraty praw obywatelskich,
  e/ zgonu.
  2. Członek władz może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem oraz działa na szkodę Śl. TKKF jak i TKKF.
  3. Uchwałę o odwołaniu z członka władz podejmuje Zjazd.
  4. Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu z funkcji członka władz podejmuje władza, której jest on członkiem.
  5. Zawieszenie w czynnościach członka władz może obejmować okres do 6 miesięcy, zawieszenie w prawach członka zwyczajnego bezpośredniego może obejmować okres do lat 2.
  6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władzy, władzy tej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu przez powołanie osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w wyborach do tej władzy, z tym ,że liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Gdyby w wyborach do władzy liczba kandydatów nie była większa od liczby osób wybranych, kooptacji podlega członek pośredni Śl. TKKF – osoba fizyczna, uznana przez władzę za osobę godną pełnienia mandatu.

  Zjazd Delegatów
  § 21
  1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Śl. TKKF, uprawnioną do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Śl. TKKF.
  2. Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny.

  § 22
  1. Zjazd zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd raz na 4 lata.
  2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd zawiadamia delegatów pisemnie nie później niż na 15 dni przed datą Zjazdu.
  3. Zjazd delegatów jest prawomocny w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę uprawnionych.
  4. W Zjeździe udział biorą delegaci z głosem stanowiącym, w tym: czynnym i biernym prawem wyborczym.
  5. Mandat delegata wygasa z dniem wyboru nowego delegata.
  6. Każdy delegat ma 1 głos.
  7. Bez posiadania mandatu delegata w Zjeździe mogą brać udział z głosem doradczym:
  a/ Członkowie ustępującego Zarządu i Członkowie ustępującej Komisji Rewizyjnej niebędący delegatami.
  b/ Członkowie pośredni Śl. TKKF - osoby fizyczne, zaproszone przez Zarząd.
  c/ „Członkowie Honorowi Śląskiego TKKF” i „Prezesi Honorowi Zarządu Śląskiego TKKF”
  d/ Przedstawiciele organu nadzorującego.
  e/ Przedstawiciele TKKF.
  f/ Zaproszeni goście.
  8. Obrady Zjazdu otwiera Prezes Zarządu lub upoważniony przez Zarząd Wiceprezes Zarządu, który przeprowadza wybór: Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcę Przewodniczącego Zjazdu i Sekretarza Zjazdu, którzy stanowią Prezydium Zjazdu oraz Protokolantów Zjazdu.
  9. Zjazd obraduje nad sprawami objętymi porządkiem obrad, na podstawie każdorazowo uchwalonego regulaminu, którego projekt przygotowuje Zarząd.
  10. Do porządku obrad mogą być wprowadzone sprawy dodatkowe na podstawie uchwały Zjazdu, podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów oddanych. Trybem tym nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
  11. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może:
  a/ kandydować do władz w następnej kadencji,
  b/ kandydować na delegata na Zjazd TKKF.
  12. Zjazd podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, które podpisywane są przez Przewodniczącego Zjazdu i protokolantów.
  13. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący , Sekretarz i protokolanci.

  § 23
  Do kompetencji Zjazdu należy :
  a/ Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  b/ Udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości względnie poszczególnym jego członkom.
  c/ Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje uchwała Zjazdu.
  d/ Wybór członków Zarządu w liczbie od 7 do 25 osób.
  e/ Wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 7 osób.
  f/ Uchwalanie kierunków i programu działania.
  g/ Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa.
  h/ Uchwalanie zmiany statutu.
  i/ Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Śl. TKKF i przeznaczeniu jego majątku. j/ Podejmowanie uchwał w sprawach nieznajdujących się w zakresie działania innych organów władz Śl. TKKF.
  k/ Wybór delegatów na Zjazd TKKF.
  l/ Nadawanie i pozbawianie tytułów: „Członek Honorowy Śląskiego TKKF” i „Honorowy Prezes Zarządu Śląskiego TKKF”

  § 24
  1. Zjazd nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd na żądanie :
  a/ Poprzedniego Zjazdu Delegatów
  b/ Zarządu
  c/ Komisji Rewizyjnej
  d/ Nie mniej niż 1/2 liczby członków zwyczajnych bezpośrednich
  e/ oraz na prośbę władz TKKF
  2. Żądanie zwołania Zjazdu winno być złożone na piśmie z podaniem przedmiotu obrad oraz jego uzasadnieniem.
  3. Zjazd zwoływany jest w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.
  4. Zjazd nadzwyczajny przeprowadza się według zasad przewidzianych dla Zjazdu zwyczajnego, zawartych w §22 ust. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13.

  Zarząd

  § 25
  Zarząd kieruje bieżącą działalnością Śl. TKKF i odpowiada za swą pracę przed Zjazdem.

  § 26
  1. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika.
  2. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje do 7 dni od daty wyboru.
  3. Zarząd ustanawia regulamin swego działania w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.

  § 27
  1. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 2 razy w roku. Posiedzenia są protokołowane. Protokół podpisuje Prowadzący Obrady i protokolant.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.
  3. Zawiadomienia o terminie posiedzenia i porządku obrad dokonywane są z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  4. O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu, Prezes lub upoważniony Wiceprezes powiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  5. Prezes lub upoważniony Wiceprezes zwołuje posiedzenie Zarządu także na wniosek :
  a/ Komisji Rewizyjnej,
  b/ TKKF. w terminie 20 dni od daty złożenia wniosku.

  § 28
  Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy i organ nadzorujący o zmianach w zapisach u nich figurujących.

  § 29
  Do kompetencji Zarządu należy :
  a/ Działanie w imieniu Śl. TKKF i reprezentowanie go na zewnątrz.
  b/ Zarządzanie majątkiem Śl. TKKF.
  c/ Wykonywanie uchwał Zjazdu.
  d/ Uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie bilansu.
  e/ Ustalanie wysokości składek członkowskich.
  f/ Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych bezpośrednich.
  / Składanie Zjazdowi sprawozdania ze swojej działalności.
  h/ Powołanie Prezydium Zarządu.
  i/ Uchwalanie regulaminów działalności: Zarządu, Prezydium Zarządu, Biura Zarządu.
  j/ Powoływanie Komisji Doradczych stałych i okresowych.
  k/ Określanie ogólnych kierunków działania członków Śl. TKKF.
  l/ Ustalenie zasad przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej.
  ł/ Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zjazdu.
  m/ Rozpatrywanie sporów powstałych między członkami Śl. TKKF.
  n/ Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zjazdu lub uregulowanych przez Zjazd.

  Prezydium Zarządu

  § 30
  1. Zarząd może wybrać Prezydium w liczbie od 3 do 7 osób składające się z członków Zarządu w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika.
  2. Prezydium działa w okresie między posiedzeniami Zarządu i posiada następujące uprawnienia:
  a/ przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  b/ zatwierdzanie rocznych kalendarzy imprez,
  c/ zatwierdzanie regulaminów imprez,
  d/ zapoznanie się z informacją o działalności członków zwyczajnych bezpośrednich i pośrednich,
  e/ proponuje i inicjuje działania w sferze działalności programowej i organizacyjnej Śl. TKKF,
  f/ ustalanie składu, zatwierdzanie regulaminów działania Komisji stałych i okresowych,
  g/ podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zjazdu i Zarządu lub nieuregulowanych przez Zjazd i Zarząd,
  h/ realizuje zadania zlecone przez Zarząd Śl. TKKF.
  3. Zarząd uchwala regulamin działania Prezydium Zarządu.
  4. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

  Organy doradcze.

  § 31
  1. Zarząd może powołać Komisje stałe i okresowe dla realizacji powierzonego zadania.
  2. Skład Komisji ustala Prezydium Zarządu spośród członków Śl. TKKF.
  3. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Prezydium Zarządu.

  Komisja Rewizyjna

  § 32
  Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działalności Śl. TKKF z wyjątkiem Zjazdu.

  § 33
  1. Komisja konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
  2. Ukonstytuowania się Komisja dokonuje do 7 dni od daty wyboru.
  3. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu działania.

  § 34
  W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba:
  1. będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. zatrudniona w Śl. TKKF,
  3. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

  § 35
  1. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji działając na jej zlecenie.
  2. Z posiedzenia Komisji oraz z przeprowadzonych czynności kontrolnych, Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

  § 36
  Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

  § 37
  Komisja Rewizyjna składa Zjazdowi Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi lub jego członkom.

  § 38
  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
  a/ Przeprowadzenie kontroli działalności Śl. TKKF ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.
  b/ Wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądania wyjaśnień w sprawach wątpliwych.
  c/ Uchwalenie ramowego regulaminu dla komisji rewizyjnych członków zwyczajnych bezpośrednich.
  d/ Udzielanie instruktażu komisjom rewizyjnym członków zwyczajnych bezpośrednich.
  e/ Występowanie z żądaniem zwołania Zjazdu nadzwyczajnego lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Śl. TKKF.

  ROZDZIAŁ V

  Uchwały - zasady podejmowania i warunki ich ważności

  § 39
  1. Każda władza podejmuje decyzje w formie uchwały.
  2. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę.
  3. Wszystkie uchwały winny być protokołowane i podpisane przez Prowadzącego i protokolanta.

  § 40
  1. Uchwała podejmowana jest zwykła większością głosów oddanych przy czym dla jej ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
  2. Zwykła większość głosów występuje wówczas, gdy liczba głosów „za” jest większa o 1 głos od liczby głosów „przeciw”.
  3. Przy równej liczbie głosów " za " i " przeciw " - w głosowaniu jawnym, przeważa głos przewodniczącego posiedzenia a w głosowaniu tajnym rezultat jest nierozstrzygnięty i wymaga dodatkowego głosowania.
  4. Uchwałę uważa się za przyjętą jeżeli uzyskała zwykłą większość głosów.

  § 41
  1. Kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych wymagana jest do podjęcia uchwały w sprawie:
  a/ Likwidacji Śl. TKKF,
  b/ Zmiany Statutu,
  c/ Odwołania członka władz,
  d/ Zawieszenia w czynnościach członka władz,
  e/ Uzupełnienie porządku obrad.
  2. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność połowy liczby osób uprawnionych do głosowania jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
  3. W głosowaniu jawnym za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw" oraz „wstrzymujące się”.
  4. W głosowaniu tajnym za głosy oddane uważa się wszystkie głosy.

  § 42
  Uchwały podejmowane przez Zjazd zwołany w drugim terminie, są ważne bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania biorących udział w posiedzeniu.

  § 43
  W podejmowaniu uchwały dotyczącej członka władz, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

  ROZDZIAŁ VI

  Reprezentowanie Śl. TKKF

  § 44
  1. Do reprezentowania Śl. TKKF i działania w jego imieniu upoważniony jest Zarząd.
  2. Do reprezentowania Zarządu Śl. TKKF w sprawach niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu lub upoważniony przez Zarząd Wiceprezes Zarządu.

  § 45
  1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa i Skarbnika, lub jednego z nich wraz z upoważnionym przez Zarząd członkiem Zarządu.
  2. Zarząd w regulaminie swego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

  § 46
  Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie określając zakres jego uprawnień i kompetencji.

  ROZDZIAŁ VII

  Wyróżnienia, kary i sankcje organizacyjne.

  § 47
  1. Śl. TKKF stosuje następujące rodzaje wyróżnień dla członków określonych w § 10;
  a/ Dyplom,
  b/ Nagrodę,
  c/ Odznaczenie honorowe,
  d/ Tytuł „ Członek Honorowy Śląskiego TKKF”,
  e/ Tytuł „Honorowy Prezes Zarządu Śląskiego TKKF”.
  2. Wyróżnienia określone w ust. 1 pod literą a, b, c przyznaje Zarząd a tytuł „Członka Honorowego Śląskiego TKKF” ustanowiony w ust.1 lit. d oraz tytuł „Honorowego Prezesa Zarządu Śląskiego TKKF” ustanowiony w ust. 1 lit. e nadaje Zjazd.
  3. Tytuł „Członka Honorowego Śląskiego TKKF” może być nadany osobie fizycznej - zrzeszonej u członka bezpośredniego lub pośredniego.
  4. Tytuły: „Członek Honorowy Śląskiego TKKF” i „Honorowy Prezes Zarządu Śląskiego TKKF” zwalnia z opłacenia składek członkowskich i uprawnia do udziału w Zjeździe z głosem doradczym.

  § 48

  1. Za stwierdzone przewinienie mogą być stosowane kary w postaci:
  a/ Ostrzeżenia,
  b/ Nagany,
  c/ Odwołania z funkcji,
  d/ Zawieszenia w prawach członka,
  e /Wykluczenia z członkostwa.
  2. Każda władza stosuje kary wobec swoich członków władz.
  3. Zarząd stosuje kary wobec członków zwyczajnych bezpośrednich i członków nadzwyczajnych.
  4. Od kar określonych w ust. 1 lit. c, d, e ukaranemu przysługuje odwołanie do Zjazdu w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia informacji o ukaraniu.

  § 49
  W przypadku naruszenia przez członka zwyczajnego bezpośredniego lub nadzwyczajnego postanowień statutu, uchwał władz TKKF, działania na szkodę Śl. TKKF i TKKF lub obowiązujących przepisów organów państwowych Zarządowi przysługuje prawo :
  a/ Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienie i żądanie jego usunięcia w określonym terminie.
  b/ Żądanie uchylenia uchwały niezgodnej ze statutem lub innym przepisem prawa.
  c/ Żądania niezwłocznego zawieszenia w czynnościach osoby pełniącej funkcje we władzach członka zwyczajnego bezpośredniego za działanie niezgodne ze statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  d/ Wykluczenia z członkostwa.

  ROZDZIAŁ VIII

  Majątek Śl. TKKF

  § 50
  1. Majątek Śl. TKKF stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
  2. Fundusze tworzy się z wpływów :
  a/ ze składek członkowskich,
  b/ dotacji,
  c/ darowizn, zapisów i spadków,
  d/ za wynajem lub wydzierżawienie majątku ruchomego i nieruchomości,
  e/ ofiarności publicznej.

  § 51
  1. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku ruchomego wymagają Uchwały Zarządu.
  2. Gdy przedmiotem uszczuplenia jest prawo własności nieruchomości lub prawo do własnościowego lokalu, względnie prawo wieczystej dzierżawy gruntu zabudowanego lub niezabudowanego - decyzje w tej sprawie podejmuje Zjazd.
  3. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystywanie nie może odbywać się na rzecz członka władz Śl. TKKF lub pracownika oraz jego osób bliskich – na zasadach innych niż wobec osób trzecich.
  4. Śl. TKKF nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym – osobom o których mowa w ust. 3. v
  5. Nie stosuje się zakupów lub usług na zasadach szczególnych – od podmiotów w którym uczestniczą osoby wymienione w ust.3.
  6. Do osób bliskich dla pracownika o których mowa w ust. 3 zalicza się:
  a/ współmałżonka,
  b/ krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej II stopnia,
  c/ powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,
  d/ osobę związaną tytułem przysposobienia,
  e/ osobę związaną tytułem opieki,
  f/ osobę związaną tytułem kurateli.

  ROZDZIAŁ IX

  Zmiana statutu

  § 52
  Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu i podlega rejestracji w sądzie rejestrowym.

  ROZDZIAŁ X

  Rozwiązanie Śl. TKKF

  § 53
  1. Rozwiązanie Śl. TKKF następuje po podjęciu uchwały przez Zjazd.
  2. Uchwała Zjazdu winna ustanowić likwidatora, określić tryb likwidacji oraz wskazać cel - związany z działalnością TKKF na jaki ma być przeznaczony majątek.

  php-fusion-themes
  php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
  php-fusion-themesKontaktphp-fusion-themes
  php-fusion-themes

  Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach

  Aleja W. Korfantego 8

  40-004 Katowice

  tel: 32/253-79-58

  Napisz do nas: slaskietkkf@interia.pl

  php-fusion-themes
  php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
  php-fusion-themesLogowaniephp-fusion-themes
  php-fusion-themes
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  php-fusion-themes
  php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
  php-fusion-themesphp-fusion-themes

  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie